ประโยชน์จากการฝึกสมาธิ
หน้าแรก หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4 หน้า 5 หน้า 6 หน้าสุดท้าย

การฝึกสมาธิแนวการเจริญสติปัฏฐานกับการรับรู้ความสามารถของตนเอง
นอกเหนือจากประโยชน์ที่การฝึกการเจริญสติปัฏฐานส่งผลต่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเราแล้ว มันยังส่งผลทางอ้อมกับคนเราในด้านการพัฒนาความมั่นใจในศักยภาพที่ตัวเรามีโดยเฉพาะในด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง

การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) คือการที่คนเรามีความ
เชื่อว่าตัวเรานั้นมีศักยภาพเพียงพอในการที่จะทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งให้
บรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีหลักฐานงานวิจัยเป็นอันมากที่พบว่า
ศักยภาพการรับรู้ความสามารถของตนเองนี้มีส่วนสัมพันธ์เชิงบวกกับโอกาสใน
การประสบความสำเร็จของคนๆนั้นอีกด้วย มีงานวิจัยหนึ่งให้การสนับสนุนว่าการ
ที่คนเราจะพัฒนาศักยภาพการรับรู้ความสามารถของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นั้นขึ้นกับว่าคนๆนั้นมีความสามารถในการบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองได้ดี
เพียงใด ด้วยประการฉะนี้ความฉลาดทางอารมณ์ตามที่ได้กล่าวมาจึงถือเป็นปัจจัย
ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินศักยภาพของตัวเองโดยปกติแล้วคนทุกคน
ล้วนมีศักยภาพในการที่จะประสบความสำเร็จด้วยกันทั้งสิ้น แต่คนที่ประสบความ
สำเร็จโดยส่วนมากนั้นล้วนแต่เป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในความสามารถว่าตนสามารถ
ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆให้บรรลุจุดประสงค์ที่หวังได้

อย่างไรก็ตามการที่คนเราถูกครอบงำโดยอารมณ์ในด้านลบโดยเฉพาะความกลัวนั้นเป็นสิ่งที่มักจะทำให้เราเกิดความท้อถอยและไม่มั่นใจว่าเราจะสามารถทำในสิ่งต่างๆที่มุ่งหวังได้สำเร็จ ดังที่ได้กล่าวมาในข้างต้นว่าอารมณ์กับความคิดล้วนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างเหนียวแน่น ดังนั้นอารมณ์ในด้านลบนี้ก็สามารถส่งผลต่อความคิดที่เป็นลบของคนเราได้ด้วยเช่นกัน ในกรณีนี้คนที่ปล่อยให้อารมณ์ในแง่ลบของตนครอบงำตนเองอยู่บ่อยๆจะไม่สามารถคิดพิจารณาถึงศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ อารมณ์ขุ่นมัวที่เราไม่สามารถขจัดออกจากใจนั้นสามารถแปรเปลี่ยนเป็นตะกอนทางความคิดที่ฟุ้งกระจายและบดบังการตระหนักรู้ถึงศักยภาพภายในที่ตัวเรามี ดังนั้นจึงเป็นการยากที่คนพวกนี้จะสามารถเกิดความเชื่อมั่นว่าตนสามารถประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆได้

แต่ในทางตรงกันข้าม เวลาที่เราอยู่ในอารมณ์ด้านบวกหรืออารมณ์ที่สงบนั้น ความคิดความอ่านของเราจะค่อนข้างปลอดโปร่งโล่งสบาย การที่เราจะพิจารณาอะไรก็จะสามารถคิดอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญอารมณ์ด้านบวกที่เรารู้สึกนี้ยังสามารถเชื่อมโยงไปสู่ความคิดของเราในด้านบวกด้วยเช่นกัน ดังนั้นคนที่สามารถบริหารจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ให้ถูกครอบงำโดยอารมณ์ที่เป็นลบนั้นจะมีความได้เปรียบกว่าคนที่ผูกติดอยู่กับอารมณ์ขุ่นมัวตลอดเวลา ความสามารถในการบริหารจัดการอารมณ์ที่ได้จากการฝึกสมาธิแนวการเจริญสติปัฏฐานนี้เองจึงมีประโยชน์อย่างยิ่งยวดต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานของคนเรา เพราะสิ่งนี้จะช่วยให้เราพิจารณามองเห็นศักยภาพในตัวของเราได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งก็จะส่งผลดีในท้ายที่สุดต่อทัศนคติในเชิงบวกตลอดจนโอกาสในการประสบความสำเร็จได้อีกด้วย

 

หน้าที่แล้ว หน้าต่อไป

 

 

 

 

Copyright © 2014
All rights reserved.